Biz barada

    Arassa Önüm - “Sen Comfort” markasy bilen zenanlar üçin gigiýeniki prokladkalary öndürmekde ýöriteleşdirilen ýeke-täk eýeçilikdir. "Arassa Önüm" HK-sy 2017-nji ýylyň 12-nji iýunynda döredildi.     ABŞ-nyň, Türkiýeniň, Taýwanyň we Hytaýyň iň oňat çig mallaryny ulanyp, häzirki zaman tehnologiýalary tarapyndan döredilen "Sen Comfort" proklad......

Giňişleýin okamak

Önümiň tapawutlylygy

1

Syzmalardan goraýar

2

Deriniň dem almagyna mümkinçilik berýär

3

Deriniň gyjyndyrylmagynyň öňüni alýar

“Sen Comfort” prokladkasy

Möhüm günler üçin klassiki, ýumşak we amatly anatomiki şekilli ýassyklar. Ganatlar we giň ýelimleýji zolak zygyr matany ygtybarly berkitmegi üpjün edýär. Näzik we ýüpek örtük çyglylygy derrew siňdirýär we ýüzüni guradýar. Specialörite çukurlar gapdaldaky syzmalardan goraýar we süýümli içki gatlak çalt we ýokary siňdirilmegini üpjün edýär. Pad materiallarynyň "dem alýan" häsiýetleri we lateksiň ýoklugy deriniň gyjyndyrylmagyny peseldýär. Her gapjagazda aýratyn paket bar, bu size ähli bukjany däl-de, bir ýa-da birnäçe ätiýaçlyk gapjygy götermäge mümkinçilik berýär.

Aşakdaky maglumatlar arkaly biz bilen habarlaşyp bilersiňiz

Biziň salgymyz:

Önümçilik zolagy, Änew şäheri, Türkmenistan

WhatsApp arkaly habarlaşyň