Sen Comfort 245 Gury ýumşak prokladka

Haryt barada

Anatomiki şekilli möhüm günler üçin nusgawy ýassyklar. Ganatlar we giň ýelimleýji zolak zygyr matany ygtybarly berkitmegi üpjün edýär. Näzik we ýüpek örtük çyglylygy derrew siňdirýär we ýüzüni guradýar. Specialörite çukurlar gapdaldaky syzmalardan goraýar we süýümli içki gatlak çalt we ýokary siňdirilmegini üpjün edýär. Pad materiallarynyň "dem alýan" häsiýetleri we lateksiň ýoklugy deriniň gyjyndyrylmagyny peseldýär. Her gap-gaç aýratynlykda gaplanýar, bu size ähli gaplamany däl-de, bir ýa-da birnäçe ätiýaçlyk gapjygy götermäge mümkinçilik berýär.

Gapda - 10+2 sany